18ต.ค.-5พ.ย.ขนส่ง ให้แท็กซี่-จยย.รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี 29 จังหวัดสีแดงเข้ม จองคิวลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยา

13 ตุลาคม 2564, 09:58น.


          จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ต.ค. 64 ที่เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด


          นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมการขนส่งทางบกจัดทำโครงการดังกล่าว ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.- 5 พ.ย.64 ในวันและเวลาราชการ ที่อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่ 


-ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน) 


-บัตรประจำตัวประชาชน 


-ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 


-บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ 


         เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.- 5 พ.ย.64


         เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้ ต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค.64 มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ


-การช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) 


-การช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง)


การจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ 


-รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.64 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล 


-รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.64 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ


 
 


#จองคิวลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยา


#กรมการขนส่งทางบก


#โควิด19


แฟ้มภาพ


 


 
ข่าวทั้งหมด