บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 1400 อาคารตึกไทย ชั้น 5
ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์กลาง: 1137 / 02-249-9449-58
ต่อ 0

Operator & fax: 02-350-3434

ฝ่ายการตลาด: 02-249-9449-58
ต่อ 269-271, 506

อีเมล: info@js100.com