ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติไม่รับคำร้องของกกต.ในการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ

24 เมษายน 2562, 17:13น.


ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความวิธีการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ โดยแบ่งคำวินิจฉัยออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตรา 128 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เห็นว่าผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องโดยตรงในประเด็นนี้ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนการยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยไว้แล้วตามการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินและการใช้สิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212ส่วนประเด็นที่ 2 ที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าผู้ร้องจะคำนวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปาร์ตี้ลิสต์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง เห็นว่าคำร้องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ จึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้ โดยศาลรัฐธรรมนูญ ยังวินิจฉัยต่อว่าประเด็นนี้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ร้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งต้องทำหลังมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แต่ขณะนี้ยังไม่มีการกระทำดังกล่าวจึงไม่พบว่าผู้ร้องได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จึงถือไม่ได้ว่าเกิดปัญหาขึ้นสรุปศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องของผู้ร้องไว้พิจารณาทั้ง 2 ประเด็น ทำให้ผู้ร้องจะต้องไปคิดหาวิธีคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อไป 

 ผู้สื่อข่าว:ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร 

ข่าวทั้งหมด