องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรจ.นราธิวาส และจ.ปัตตานี

11 มกราคม 2562, 21:04น.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน“ปาบึก”  ที่พัดผ่านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้  ในโอกาสนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีวันนี้  11 มกราคม 2562  เวลา 08.50 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี  ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดวาตภัยและอุทกภัยกับการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค  จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร และอำเภอเมืองนราธิวาส ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,400 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง อำเภอไม้แก่น อำเภอสายบุรี  อำเภอปะนาเระ อำเภอหนองจิก อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยให้ได้รับทราบ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ตลอดจนทรงให้ติดตามและดูแลสุขภาพกายและสภาพจิตใจ ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน  ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ตั้งแต่วันที่ 4-6  มกราคม 2562 รวม 5 อำเภอ 15 ตำบล 1 เขตเทศบาล คือ พื้นที่ อ.โคกเคียน อ.เมือง อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร บ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งสิ้น 1,513 ครัวเรือน

ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบใน 7 อำเภอได้แก่ อ.ยะหริ่ง อ.สายบุรี อ.ปะนาเระ อ.หนองจิก อ.เมืองปัตตานี อ.ทุ่งยางแดง อ.ไม้แก่น ในการนี้ องคมนตรี ได้ร่วมประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย โดยได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มากำหนดแผนในการดำเนินการตลอดจนแผนในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปปฏิบัติ ต่อไป     

ข่าวทั้งหมด