12 ศิลปินแห่งชาติ2563 อเนก-อรสม สาขาวรรณศิลป์ แม่เม้า-สุดา-รุ่งฤดี สาขาศิลปะการแสดง

23 กุมภาพันธ์ 2564, 20:29น.


          หลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  จำนวน 12 คน ประกอบด้วย  -สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม) นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม) นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)-สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายเอนก นาวิกมูล นางสาวอรสม สุทธิสาคร-สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่ นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน) นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน) นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย) นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)  นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ(แพ่งผ่องใส) (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) และนายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)          รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน เข็มและโล่เชิดชูเกียรติ และรับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น          โครงการศิลปินแห่งชาติเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีศิลปินแห่งชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2562 แล้วจำนวน 319 คน และในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 331 คน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 254 คน โดยยังมีชีวิตอยู่ 265 คน         

ข่าวทั้งหมด