โปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ เป็น ประธานองคมนตรี

04 มกราคม 2563, 17:03น.


          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งประธานองคมนตรี          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรี          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น ประธานองคมนตรี           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภา

ข่าวทั้งหมด