รับมือฝนตกหนัก-น้ำท่วม! กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งตรวจสอบคันกั้นน้ำ-กำจัดผักตบชวา

24 มิถุนายน 2567, 14:26น.


       เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำ ทำนบ พนังกั้นน้ำ ในโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พร้อมทั้งเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำอย่างเป็นระบบ บรรเทาความเสี่ยงและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน          นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า มาตรการสำคัญที่ได้รับมอบหมาย คือ-ตรวจสอบพร้อมติดตามความมั่นคง ปลอดภัย คันกั้นน้ำ ทำนบ พนังกั้นน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่เปราะบาง พร้อมทั้งซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เตรียมแผนเสริมความสูง หรือก่อสร้างคันกั้นน้ำ ทำนบ และพนังกั้นน้ำชั่วคราวหากจำเป็น โดยกรมฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานขององค์ประกอบของระบบป้องกันน้ำท่วมและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำในการเตรียมการรับมือน้ำท่วมและการเตรียมการในจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมพร้อมหา-การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำอย่างเป็นระบบ จัดทำแผนบูรณาการด้านเครื่องมือเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และขยะในลำน้ำ ซึ่งกรมฯ ได้บูรณาการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ร่วมกับ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน

          ปัจจุบัน กรมฯ รับผิดชอบการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาจนถึงอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร และแม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่ใต้เขื่อนแม่กลอง จนถึงอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 94 กิโลเมตร          ซึ่งผลการดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และให้การสนับสนุนในแหล่งน้ำสาธารณะภายในจังหวัดตามการร้องขอ ปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ ตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 สามารถกำจัดผักตบชวาไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 914,778 ตัน โดยกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน จำนวน 332,870 ตัน แม่น้ำแม่กลอง จำนวน 41,425 ตัน และแหล่งน้ำสาธารณะตามการร้องขอของจังหวัด จำนวน 540,483 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567)

          ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาคันกั้นน้ำชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ กลุ่มงานป้องกันน้ำท่วม สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร 0 2299 4659 หรือแจ้งปัญหาผักตบชวา ได้ที่กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร 0 2299 4393 หรือติดต่อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด  #น้ำท่วม#ฝนตกหนัก

ข่าวทั้งหมด

X