ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง - ระเบียบการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

18 มีนาคม 2566, 09:49น.


          ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 และมาตรา 224(1)ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 มาตรา 27และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

          และข้อ 45ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ประกอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

          จึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง          นอกจากนั้น กกต.ยังได้ออกประกาศระเบียบการเลือกตั้ง ส.ส.นอกราชอาณาจักร พ.ศ.2566อ่านรายละเอียดประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง:https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A019N0000000002800.pdfประกาศกกต.ระเบียบการเลือกตั้งส.ส.นอกราอาณาจักร:https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A019N0000000000100.pdf #เลือกตั้ง66  

ข่าวทั้งหมด

X