จัดระเบียบ!กฟน.-กระทรวงดีอีเอส เก็บสายสื่อสารลงดิน สุขุมวิท 36

27 มิถุนายน 2565, 19:23น.


         นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยสุขุมวิท 36 ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานผู้ประกอบการสายสื่อสาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายเปี่ยม กงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตคลองเตย MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในด้านทัศนียภาพ รวมถึงลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยครั้งนี้ได้ดำเนินการประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในฐานะผู้รับผิดชอบควบคุมสายสื่อสาร และหน่วยงานสายสื่อสารต่าง ๆ ร่วมจัดระเบียบในพื้นที่ ซอยสุขุมวิท 36 ระยะทาง 1.1 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565          นอกจากนี้ MEA ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยการจัดระเบียบในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุรวงศ์ ถนนสี่พระยา ถนนเจริญกรุง และถนนอื่น ๆ ตามแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารปี 2565 ระยะทาง 450 กิโลเมตร ปี 2566 ระยะทาง 450 กิโลเมตร และปี 2567 ระยะทาง 500 กิโลเมตร โดย MEA จะดำเนินการติดตั้งคอนสายสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการพาดสายสื่อสารตามมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้          สำหรับการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และจะต้องทำหนังสือขออนุญาตกับ MEA ก่อนจะเข้าดำเนินการติดตั้งสายสื่อสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน #เก็บสายสื่อสารลงดิน 

ข่าวทั้งหมด