กฟน. กฟภ. ร่วม กฟผ. ซ้อมแก้วิกฤตไฟฟ้าระดับประเทศ

26 มิถุนายน 2562, 20:20น.


          วันนี้ (26 มิถุนายน 2562) นายสมบูรณ์ ดุลยกนก ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมเปิดพิธีการซักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง ครั้งที่ 2 (กฟผ. – กฟน.) ณ ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ กฟผ. และศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแจ้งวัฒนะ กฟน.          ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า การเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด ทั้งภาคหรือทั้งประเทศ (Blackout) ที่จะส่งผลต่อประชาชนจำนวนมากและสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศ กฟน. กฟภ. และ กฟผ. จึงจัดให้มีการซักซ้อมการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติในระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่างเสมือนจริง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการนำระบบให้เข้าสู่สภาวะปกติ (System Restoration) ให้แก่ผู้ควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการสื่อสารระหว่างทั้งสามการไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดความคุ้นเคยในการทำงานและประสานงานจริง

          ในด้านการจำลองสถานการณ์ครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบไปสู่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ (Blackout) ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานได้แบ่งบทบาทการแก้ไข โดยแบ่งเป็น กฟผ. ซักซ้อมขั้นตอนการแก้ไขสถานการณ์ในระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. กฟน. ซักซ้อมขั้นตอนการแก้ไขสถานการณ์เพื่อจ่ายโหลดไฟฟ้าไปยังระบบจำหน่ายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สำหรับ กฟภ. ได้ซักซ้อมขั้นตอนการแก้ไขสถานการณ์เพื่อจ่ายโหลดไฟฟ้าไปยังระบบจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดที่จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย ร่วมกับ กฟผ. ซักซ้อม ครั้งที่ 1 (กฟผ. – กฟภ.) แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ ของ กฟผ. จังหวัดตรัง ทั้งนี้ เมื่อการซ้อมแล้วเสร็จจะมีการร่วมสรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงเพื่อนำมาปรับใช้รองรับสถานการณ์จริงต่อไป