รฟม. ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้มมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกสาย

16 มกราคม 2562, 20:01น.


  ตามที่ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดจนเริ่มส่งผลต่อสุขภาพประชาชนนั้น 

   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าว โดยกำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทุกโครงการ ทุกสัญญา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและถนนสาธารณะด้วยรถกวาดดูดฝุ่นและการฉีดล้างถนน การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมกระบะรถบรรทุกและการปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด การหมั่นตรวจสอบ สภาพเครื่องจักร และการติดตั้งรั้วทึบสูงอย่างน้อย 2 เมตรรอบพื้นที่ก่อสร้าง 


   สำหรับกรณีที่มีประเด็นว่า สัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าจะมีเรื่องการจัดการมลภาวะ แต่หน่วยงานไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ของตนเองนั้น รฟม. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัดทั้งก่อนดำเนินโครงการและระหว่างการดำเนินโครงการ โดยจัดทำรายงาน EIA เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการโครงการ ทั้งนี้ ในรายงาน EIA ดังกล่าว จะต้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการ เพื่อผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการก่อสร้างของ รฟม. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 


    นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA โดยจะนำผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอคณะกรรมการ รฟม. ทราบ ดังนั้น จะเห็นว่ามาตรการทั้งหมดนี้ รฟม. ได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า