องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.นครศรีธรรมราช

06 มกราคม 2562, 17:30น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน“ปาบึก”
ที่พัดผ่านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และจังหวัดข้างเคียง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ 6 มกราคม 2562 เวลา 08.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอปากพนัง จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 900 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอปากพนัง ณ ศูนย์อพยพโรงยิมเทศบาล โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จุดอพยพวัดรัตนาราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,100 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปากนคร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และที่พักอาศัยที่ศูนย์อพยพด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “ปาปึก” ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2562 ทำให้เกิดลมพัดแรง และฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เกิดน้ำป่า
ไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ทำให้บ้านเรือนราษฎร เสาไฟฟ้าโคนล้ม และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆกำลังระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน
ข่าวทั้งหมด