*นิตย์ พิบูลสงคราม อดีตรมว.ต่างประเทศ ถึงแก่อนิจกรรม*

24 พฤษภาคม 2557, 18:23น.


นายนิตย์ พิบูลสงคราม อดีต รมว.ต่างประเทศ สมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 72 ปี เนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก สำหรับนายนิตย์ พิบูลสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เป็นบุตรของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม  สมรสกับ นางพัชรินทร์ พิบูลสงคราม นายนิตย์ เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ได้แก่ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในปี พ.ศ. 2530ภายหลังเกษียณอายุราชการ นายนิตย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา รมว.การต่างประเทศ (ตุลาคม 2544 – กันยายน 2549) ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหรัฐ (เอฟทีเอ) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งนี้ในเดือนมกราคม 2549 จากนั้น  เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นายนิตย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรมว.ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2549 ในรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

ข่าวทั้งหมด