!-- AdAsia Headcode -->

สำนักการโยธา กทม. ปรับปรุงถนนรัชดาภิเษก เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง จะแล้วเสร็จทั้งระบบต้นเดือน เม.ย. 64

19 กุมภาพันธ์ 2564, 19:30น.


          (19 ก.พ. 64) ตามที่สำนักการโยธา กทม. ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านลักษณะทางกายภาพของถนนรัชดาภิเษก บริเวณช่วงโค้งถนนฝั่งหน้าศาลอาญา พื้นที่เขตจตุจักร ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง 


          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. จึงได้สั่งการให้สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ โดยศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขลักษณะทางกายภาพของถนนดังกล่าว โดยได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตีเส้นจราจรให้มีความชัดเจน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว           นอกจากนี้ สำนักการโยธา กทม. ยังได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดโดยการปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ถึงสะพานข้ามคลองน้ำแก้ว เขตจตุจักร (ระยะทาง 2,000 เมตร) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 เม.ย. 64 ประกอบด้วย งานปรับปรุงคันหินและทางเท้าทั้งสองฝั่ง เหล็กกั้นรถ ทางลาดสำหรับคนพิการ ฯลฯ เพื่อจัดระเบียบทางเท้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการใช้งานสำหรับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้เจ็บป่วย หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจำกัดทางร่างกายให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ปัจจุบันงานปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ภายในช่วงต้นเดือน เม.ย. 64 นี้