!-- AdAsia Headcode -->

'จังหวัดนนทบุรี' ประกาศให้ 6 กิจการ สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

26 มกราคม 2564, 17:30น.


     ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต จึงมีประกาศให้สถานที่ดังต่อไปนี้ สามารถดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมได้ ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนดให้

1. โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา

2. สนามซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย (สนามมวยยังคงให้ปิดอยู่)

3. สถานที่เล่นตู้เกม

4. ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต

5. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา

6. สถานดูแลผู้สูงอายุ

     โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 6 สถานที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสถานที่ กิจกรรม หรือกิจการอื่นและมาตรการพึงปฏิบัติของส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ยังคงให้ยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งเดิม และปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวอยู่ หากมีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ