!-- AdAsia Headcode -->

'BKK COVID-19' สำหรับด่านคัดกรองเข้ากรุงเทพฯ ใช้งานง่ายเพียง 2 ขั้นตอน ลดเวลาในการผ่านด่านฯ

14 มกราคม 2564, 12:19น.


     กรุงเทพมหานครจัดทำระบบ BKK COVID-19 สำหรับด่านคัดกรองในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรูปแบบใหม่ ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและใช้เวลาในการกรอกข้อมูลไม่นาน โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน ได้แก่

     - สแกน QR CODE จากนั้นกรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุเพศ และสัญชาติ

     - กรอกข้อมูลการเดินทาง อาทิ เดินทางมาจากจังหวัดใด เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครหรือผ่านไปจังหวัดอื่น ในกรณีเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร ระบุการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไปกลับ ระบุเขตและวันเดินทางกลับ พร้อมเหตุผลความจำเป็น

      
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดทำระบบ BKK COVID-19 รูปแบบใหม่ขึ้น เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนโรค โดยรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการกรอกข้อมูล รวมทั้งลดเวลาการผ่านด่านของประชาชนที่จะเข้ามาในกรุงเทพมหานคร รวมถึงป้องกันการจราจรติดขัดในพื้นที่ จึงขอให้ผู้ที่ผ่านด่านคัดกรองให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และติดตั้งแอปพลิเคชัน 'หมอชนะ' เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน