!-- AdAsia Headcode -->

9 , 10 ต.ค. และ 16 ต.ค. - 14 ธ.ค. 63 เบี่ยงการจราจรบริเวณ สะพานนนทบุรี (สะพานนวลฉวี) จ.นนทบุรี เพื่อซ่อมผิวทางและรอยต่อสะพาน

09 ตุลาคม 2563, 11:56น.


          ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนสะพานจาก 3 ช่องจราจร เหลือ 2 ช่องจราจร เพื่อซ่อมผิวทางและรอยต่อสะพาน  ดังนี้

1.ดำเนินการไสผิวจราจรและปูยาง  ระยะเวลา 2 วัน

          วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 21.00 น. - 09.00 น.(เช้าวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563) ฝั่งขาออก

          วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. - 09.00 น.(เช้าวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563) ฝั่งขาเข้า

2.ดำเนินการซ่อมรอยต่อสะพาน และลดช่องจราจรจาก 3 ช่องจราจร เป็น 2 ช่องจราจร ระยะเวลา 60 วัน

          ช่องจราจรที่ 1 (ด้านซ้าย) นับจากฝั่งนนทบุรีไปฝั่งปทุมธานี - ระหว่างวันที่  16 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (20 วัน)

          ช่องจราจรที่ 2 (ช่องกลาง) นับจากฝั่งนนทบุรีไปฝั่งปทุมธานี - ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 (20 วัน)

          ช่องจราจรที่ 3 (ด้านขวา) นับจากฝั่งนนทบุรีไปฝั่งปทุมธานี - ระหว่างวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (20 วัน)