!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'กรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นชอบโควตานำเข้าเศษพลาสติก 6.5 แสนตัน' เป็นข้อมูลเท็จ

06 สิงหาคม 2563, 17:31น.


          ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง กรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นชอบโควต้านำเข้าเศษพลาสติก 6.5 แสนตัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

          จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลวว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เห็นชอบโควตานำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศถึง 650,000 ตัน ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังไม่ได้มีการออกใบอนุญาตนนำเข้าเศษพลาสติกแต่อย่างใด และทางรมว.อุตสาหกรรมเอง ก็ได้ยืนยันอีกด้วยว่า ในช่วง 1 ปี ของการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น ตนไม่มีการออกใบอนุญาตให้บุคคลใดหรือบริษัทใดนำเข้าเศษพลาสติกแน่นอน

          ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.diw.go.th หรือโทร. 02 2024000