!-- AdAsia Headcode -->

สธ. ร่วมกับ ศธ. “จัดเตรียมแนวทางเปิดภาคเรียนสถานศึกษา” ป้องกัน COVID-19

22 พฤษภาคม 2563, 14:03น.


            สำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้ หลายคนอาจเป็นกังวลในเรื่องของมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 ซึ่งโรงเรียนถือเป็นสถานที่เสี่ยงเนื่องจากมีการรวมตัวหลายบุคคลและเป็นระยะเวลานานกว่าจะเลิกเรียน ด้วยความห่วงใยกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดเตรียม 6 แนวทางเปิดเรียนสำหรับสถานศึกษาป้องกัน COVID-19

            เตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย


            แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจากสถิติการระบาดในประเทศไทย พบว่า กลุ่มเด็ก 10-19 ปี มีอัตราการติดเชื้อร้อยละ 3.81 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ เมื่อมาโรงเรียนใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดร่วมกัน 5-7 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งถือว่านานกว่าการเดินในห้างสรรพสินค้า จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อในกลุ่มเพื่อน และเมื่อเด็กกลับบ้านจะอยู่ใกล้ชิดและแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวได้

            โดยแนวทางเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียนป้องกัน COVID-19 มีดังนี้


            1.การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่            2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน            3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ            4.การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน            5.เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก            6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก

           
 การเปิดเรียนครั้งนี้จะต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรคด้วย โดยย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และอย่ากังวลใจมากเพราะทางโรงเรียนได้มีการเตรียมแนวทางเพื่อความปลอดภัยของเด็กแล้ว ทั้งนี้ โรงเรียนต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานอนามัยโรงเรียนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อการควบคุมโรคด้วยข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข