!-- AdAsia Headcode -->

ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.ค.63 กรมทางหลวง ปิดเบี่ยงการจราจร บนทล.2224 บริเวณหน้าร.ร.นายเรืออากาศมวกเหล็ก จ.สระบุรี

05 เมษายน 2563, 11:25น.


     กรมทางหลวงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2224 บริเวณหน้าโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เนื่องจากมีโครงการปรับวางที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก  โดยจะปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2224 เพื่อทำการก่อสร้างอุโมงค์แห่งที่ ๒ และขุดเปิดถนนบนทางหลวงหมายเลข 2224 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และจะทำการเบี่ยงการจราจร ดังนี้


     - จากจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมา ประมาณกิโลเมตรที่ 34+500 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2224 ผ่านหน้าวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และช่วง กม.2+200 - กม.2+400 คือจุดที่ปิดการจราจรให้เบี่ยงซ้าย
     ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง
     ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)