!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. ขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT กรอกแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 คค ) เมื่อเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

28 มีนาคม 2563, 11:15น.


          นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการขนส่งทางราง ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 กรณีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องจัดให้มีคำถามสุขภาพ(แบบ ต.8 คค)เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นบริเวณปลายทางนอกเขตกรุงเทพมหานคร

          รฟม.และ  BEM จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 คค) ณ สถานีปลายทางที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และพกติดตัวเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีถูกขอตรวจสอบ โดยได้จัดเตรียมเอกสารและจุดกรอกข้อมูลไว้ที่บริเวณชั้นชานชาลา รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกสถานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร

          ทั้งนี้  ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า  ให้ความมือกับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้าและรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044