!-- AdAsia Headcode -->

กรมการขนส่งทางรางออกมาตรการให้ผู้โดยสารขึ้นรถไฟและรถไฟฟ้าฯ ข้ามเขตจังหวัด ต้องกรอกแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8 คค)

28 มีนาคม 2563, 09:39น.


         กรมการขนส่งทางราง ออกมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

            - ผู้โดยสารรถไฟฟ้าฯ ข้ามเขตจังหวัดกทม.-นนทบุรี ( MRT) และรถไฟระหว่างจังหวัด ต้องตอบแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8 คค) โดยแจ้งชื่อ – สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เหตุผลในการเดินทาง และระบุที่พักปลายทางหรือข้อมูลด้านสุขภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร โดยจะเริ่มบังคับใช้ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป