!-- AdAsia Headcode -->

1 เม.ย.63 เป็นต้นไป การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถสายเหนือ ใต้และอีสาน 22 ขบวน ในช่วงสถานการณ์โควิด–19 แนะโดยสารขบวนเส้นทางใกล้เคียง

27 มีนาคม 2563, 14:38น.    ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการประกาศข้อกำหนดออกตามตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประกอบกับได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจากการตรวจสอบการสถิติการเดินทางของรถไฟในช่วงเดือนมีนาคม 2563 พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในแต่ละขบวนรถไฟประมาณร้อยละ 50 เนื่องจากผู้โดยสารต้องการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

    นอกจากนี้ จากการตรวจสอบระบบการสำรองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าในเดือนเมษายน 2563 พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารสำรองตั๋วโดยสารฯลดลงและมีแนวโน้มลดลงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการขอยกเลิกและคืนเงินค่าโดยสารของผู้โดยสาร เนื่องจากรัฐบาลประกาศงดวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์และการประกาศพื้นที่เสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแต่ละจังหวัด

     การรถไฟฯ จึงได้จึงมีความจำเป็นในการประกาศงดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน รวมทั้งลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยจะเริ่มงดเดินขบวนรถในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถเดินทางกับขบวนรถที่มีความใกล้เคียงกับขบวนรถที่ถูกยกเลิกเพื่อเป็นการทดแทนได้ สำหรับขบวนรถที่งดเดินมีจำนวน 22 ขบวน ดังนี้ (ตามตาราง)

      สำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง