!-- AdAsia Headcode -->

ขสมก.ใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม กำหนดจุดโดยสาร ลดความแออัดบนรถ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

26 มีนาคม 2563, 18:23น.


          องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตาม พรก.ฉุกเฉิน โดยกำหนดจุดนั่ง - ยืนบนรถโดยสาร เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ขสมก.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน ด้วยรถโดยสารประจำทาง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค และตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร

          ขสมก. จึงมีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการครบตามมาตรการป้องกันโรคคือใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัสภายในรถโดยสารทุกคัน ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริษัทเหมาซ่อมดำเนินการ ล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศของรถโดยสาร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์บนรถโดยสาร เพื่อให้ประชาชนล้างทำความสะอาดมือ ขณะใช้บริการ ในส่วนของพนักงานประจำรถ ขสมก. ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือ สำหรับให้พนักงานสวมใส่ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

          นอกจากนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยติดสติ๊กเกอร์บนเบาะที่นั่งด้วยข้อความ“งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้” ซึ่งกำหนดให้ที่นั่งเดี่ยวสามารถนั่งได้ตามปกติ สำหรับที่นั่งคู่ ผู้ใช้บริการจะนั่งได้เพียง 1 ที่นั่งบริเวณริมหน้าต่างเท่านั้น รวมทั้งได้กำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสาร โดยเว้นระยะห่างกัน 1 เมตร กรณีที่นั่งและจุดยืน มีผู้ใช้บริการครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ พนักงานเก็บค่าโดยสารจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป และขอความร่วมมือประชาชน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการรถโดยสาร เพื่อป้องกันตนเองและผู้ร่วมเดินทางจากการติดเชื้อ