!-- AdAsia Headcode -->

กปน. จัดกิจกรรม​ "SAFETY DAY กปน. สานสัมพันธ์​ชุมชน" ให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปา และการป้องกันและ​บรรเทา​สาธารณภัย

16 กุมภาพันธ์ 2563, 07:48น.


         เมื่อ​วันที่​ 15 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา​ 08.30 น. ณ​ โรงงาน​ผลิต​น้ำ​ธนบุรี​ นาย​ปริญญา​ ยมะสมิต​ ผู้ว่าการ​การประปา​นครหลวง​ (กปน.) เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​ "SAFETY DAY กปน. สานสัมพันธ์​ชุมชน" เพื่อ​เผยแพร่​ความรู้​และ​ความเข้าใจ​เกี่ยวกับ​กระบวนการ​ผลิต​น้ำ​ประปา​​ แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะ​ฉุกเฉิน​ การป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ชุมชน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์​อันดีกับชุมชน​ที่​อยู่อาศัย​โดยรอบโรงงานผลิต​น้ำ​ธนบุรี​


         ผู้ว่าการ​ กปน. กล่าวว่า กปน. มีภารกิจในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย​ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก ให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน โดยเฉพาะชุมชนบริเวณโรงงานผลิตน้ำทั้ง 4 แห่ง นอกจากนี้​ กปน. ได้ดำเนินการ​เพื่อ​ตอบสนอง​นโยบาย​รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยให้ความเชื่อมั่น​ว่าจะสามารถผลิตน้ำประปา​ให้ประชาชนได้อุปโภค​บริโภค​อย่างต่อเนื่องในช่วง​หน้าแล้ง​นี้ ​


         ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม​ต่าง ๆ อาทิ การบรรยายในหัวข้อ "การใช้ประโยชน์​จาก​สารคลอรีนและวิธี​ปฏิบัติ​เมื่อพบปัญหา​การรั่วไหล" การสาธิต​การปฐมพยาบาล​ผู้ป่วยที่ได้รับสารคลอรีน โดยสำนักป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร​ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น​ โดยโรงพยาบาล​ศิริราช​ จุดบริการ​ "ประปาพบประชาชน" การตอบคำถาม​เกี่ยวกับ​คุณภาพ​น้ำประปา​ ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก