!-- AdAsia Headcode -->

ให้กันกี่คะแนน? การเก็บขยะในกทม. ทั้งบนถนนสายหลักและในซอย หรือชุมชนรอบบ้านคุณ

03 ธันวาคม 2562, 16:17น.


     กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุดของประเทศ จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ระบุว่าในปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) จัดเก็บขยะมูลฝอย 3.85 ล้านตัน เฉลี่ยวันละ 10,564 ตัน นับว่าค่าเฉลี่ยนลดกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังสูงอยู่ดี เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองในเขตชั้นนอกและชั้นใน โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า และการเพิ่มจำนวนของผู้คนที่เข้ามาทำงานไปจนถึงนักท่องเที่ยว
     JS100 จึงได้สำรวจความคิดเห็นชาวโซเชียลในหัวข้อที่ว่า.. "ถ้ามีคะแนนเต็ม 10 ของการเก็บขยะในกทม. ทั้งบนถนนสายหลักและในซอย หรือชุมชนรอบบ้านคุณ คุณจะให้กี่คะแนน ??" โดยผลปรากฏว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่เห็นอกเห็นใจ และเข้าใจพนักงานเก็บขยะว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว ด้วยปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะพนักงาน หรือรถเก็บขยะไม่พอ และจำนวนขยะปริมาณมหาศาลของ กทม. จึงทำให้ในบางพื้นที่การเก็บขยะจะทำได้อย่างไม่ทั่วถึง จะไม่มีการเก็บถี่ทุกวัน อาจจะสัปดาห์ละครั้ง 2 ครั้ง แล้วแต่พื้นที่
     อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในการช่วยลดปริมาณขยะ คือทุกคนต้องช่วยกันลงมือทำอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราคงจะได้เห็นการทุบสถิติปริมาณขยะสูงสุดในทุกๆปี ซึ่งขยะเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาทำลายสุขภาพและบ้านเมืองของเรานั่นเอง