!-- AdAsia Headcode -->

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ลงนามความร่วมมือ การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service

04 ธันวาคม 2562, 14:00น.


      วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

      นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ การประปาส่วนภูมิภาค สนองนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกลุ่ม Smart Utility  (PEA กฟน. กปภ. กปน. กฟผ. และ ปตท.) บูรณาการจัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าและพื้นที่การให้บริการ ระบบงานของรัฐวิสาหกิจกลุ่มไฟฟ้าและประปาเข้าด้วยกันเพื่อจัดทำภาพรวมระบบ Big Data ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแบบ One Stop Service ตั้งแต่การขอน้ำ ขอไฟฟ้า การชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและแจ้งปัญหาขัดข้องโดยผ่าน Utility Digital Platform ซึ่งในปัจจุบันในส่วนของ PEA ประชาชนสามารถใช้บริการ PEA Smart Plus Application ด้วยตนเองในรูปแบบ One Touch Service อาทิ การชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

      สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ PEA และ กปภ. จะดำเนินงานร่วมกันพัฒนางานบริการประชาชน เนื่องจากมีฐานข้อมูลผู้ใช้บริการและพื้นที่ให้บริการเดียวกัน โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้บริการให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งแนวทางการออกใบแจ้งค่าไฟฟ้าและน้ำประปาในใบเดียวกัน ตลอดจนจัดทำการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำ Big Data เพื่อรวมกันเป็นภาพรวมระบบ Big Data ของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน สาธารณูปการ และสถาบันการเงิน

      นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง กปภ. กับ PEA ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันครั้งนี้ จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ การให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทรัพยากรด้านดิจิทัลของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ประชาชนจะสามารถขอติดตั้งประปาสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ และผู้ใช้น้ำของ กปภ. สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ ณ สำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ เช่นเดียวกับที่สามารถขอรับบริการได้จาก กปภ. โดยความร่วมมือนี้จะมีการขยายผลสู่ กปภ. จำนวน 234 สาขาทั่วประเทศ และสำนักงาน PEA จำนวน 959 แห่งทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน สู่เป้าหมาย SMART Utility Service