!-- AdAsia Headcode -->

กปภ. รณรงค์ “1 ครอบครัว 1 กระทง” เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

08 พฤศจิกายน 2562, 16:53น.


      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งเสริมประชาชนสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เชิญชวนให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง พร้อมขอขมาพระแม่คงคาด้วยแนวคิด "1 ครอบครัว 1 กระทง" อนุรักษ์แหล่งน้ำให้สะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 


               ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีแนวโน้มน่ากังวลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน และสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่งดงามของชาวไทยมาตั้งแต่อดีต      กปภ. ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภาพน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะถึงนี้ กปภ. ในฐานะผู้ผลิตและส่งให้บริการน้ำสะอาดให้บริการประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกัน    สืบสานประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับการช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และสามารถเก็บได้ง่าย เช่น กาบกล้วย ดอกไม้ ใบตอง เป็นต้น และควรหลีกเลี่ยงวัสดุที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานและเป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชน้ำ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลองอันเป็นการสร้างมลภาวะทางน้ำ เพื่อเป็นการลดมลพิษที่เกิดจากกระทงซึ่งอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาต่อไป


 ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ปัญหาด้านมลภาวะทางน้ำอาจจะทำให้ประชาชนกังวลเรื่องคุณภาพน้ำที่นำมาผลิตและส่งจ่ายแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปานั้น มีกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนที่ได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์การรับรองตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ประชาชนสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้มั่นใจและปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอน 


 


--------------------------------------------


กองสื่อสารองค์กร การประปาส่วนภูมิภาค 


โทร. 02 551 8102