!-- AdAsia Headcode -->

‘ใบสั่ง – ภาษีรถยนต์’ เจ้าของรถจ่ายพร้อมกันได้แล้วที่สำนักขนส่งทั่วประเทศ เริ่ม 19 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

04 ตุลาคม 2562, 16:50น.


            ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุง พ.ร.บ. จราจรทางบกใหม่ เป็นฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงระบบใบสั่งจราจรกับระบบชำระภาษีประจำปีให้สามารถจ่ายพร้อมกันได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของรถ จึงกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.62 เป็นต้นไป สามารถชำระภาษีประจำปี และค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกันได้ทันทีที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ            สำหรับการจ่ายทั้งภาษีประจำปี และค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกันนั้นสามารถทำได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.62 ซึ่งหากเจ้าของรถยังไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าปรับที่ค้างตามใบสั่ง กรมการขนส่งทางบกจะออกป้ายวงกลม (เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี) ฉบับชั่วคราวให้ ซึ่งจะใช้ได้เพียง 30 วัน และจะได้ฉบับจริงต่อเมื่อจ่ายค่าปรับแล้วเท่านั้น แต่ทั้งนี้ หากเจ้าของรถจ่ายภาษีประจำปี แต่ไม่จ่ายค่าปรับที่ค้างให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกก็จะงดออกป้ายวงกลมให้รถคันนั้นๆ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป            อย่างไรก็ดี เจ้าของรถสามารถไปชำระค่าปรับได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง เคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แอปพลิเคชันกรุงไทย NEXT และหน่วยบริการรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ PTM เช่น กลุ่ม CenPay และตู้บุญเติม ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมการขนส่งทางบกCr. กองปราบปราม