!-- AdAsia Headcode -->

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด รถผ่านไม่ได้ 48 สายทาง (11 ก.ย.62)

11 กันยายน 2562, 12:35น.


     กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่าขณะนี้ (11 ก.ย.62) เวลา 08.00น. มีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 4 จังหวัด คือ จ.ร้อยเอ็ด จ. อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร  ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 59 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 11 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 48 สายทาง ดังนี้


จังหวัดร้อยเอ็ด


รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ


รอ.4035 แยก ทล. 2044 - บ้านโคกสี อ.โพนทอง,เมยวดี


รอ.2027 แยก ทล. 23 - บ้านโนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)


รอ.3033 แยก ทล. 214 - บ้านโนนสว่าง อ.เมือง


รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ


รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ


รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)


รอ.5047 แยก ทช. รอ.3013 - บ้านหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ (ผ่านได้)


รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร


รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)


รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 - บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)


รอ.4053 แยก ทล. 2044 - พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้)


รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร


รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ (ผ่านได้)


รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ


รอ.4015 แยก ทล.2044 – บ้านโปโล
จังหวัดอุบลราชธานี


อบ.3024 แยก ทล. 212 - บ้านกุงชัย อ.ม่วงสามสิบ,ลืออำนาจ (ผ่านได้)


อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง


อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน


อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม


อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ


อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง


อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง


อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน


อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ


อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน


อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง


อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม


อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน


อบ.4031 แยก ทล. 2182 - บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม


อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร


อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร


อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร


อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม


อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร


อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์


อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้)


อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ


อบ.4019 แยก ทล.23- บ้านปลาฝา อ.นาเยีย


อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์


อบ.010 สะพานลำโดมใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้)


อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่


อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์


อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ


อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ - บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว


อจ.4023 แยก ทล.2134- บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ


อจ.4003 แยก ทล. 2210 - บ้านตำแย อ.หัวตะพาน,ม่วงสามสิบ


อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน - บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก


อจ.4004 แยก ทล. 2134 - บ้านน้อยหม้อทอง อ.พนา (ผ่านได้)


อจ.4013 แยก ทล.2210 – บ้านไผ่ใหญ่ อ.หัวตะพาน,ม่วงสามสิบ
จังหวัดยโสธร


ยส.2002 แยก ทล. 23 - บ้านนิคม อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว


ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว


ยส.3012 แยก ทล. 202 - บ้านทรายมูล อ.ป่าติ้ว,เมือง, ทรายมูล


ยส.2023 แยก ทล. 23- บ้านท่าเยี่ยม อ.เมือง


ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย,


ยส.2015 แยก ทล. 23 (กม.ที่ 226+350) - บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว,


ยส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย


ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร
     ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน และจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง