!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 15 สต./ลิตร มีผลวันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 05:00น. เป็นต้นไป

10 กันยายน 2562, 16:09น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซล ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร กลุ่มเบนซิน และโซฮอลล์ ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้ 


   - ดีเซล ลิตรละ 26.09 บาท


   - E85 ลิตรละ 20.04 บาท


   - E20 ลิตรละ 24.64 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.38 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.65 บาท


     (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)