!-- AdAsia Headcode -->

วางของกั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ มีความผิดตามกฎหมาย ถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

05 กันยายน 2562, 16:14น.


            “แย่จัง ตรงนี้ก็จอดไม่ได้หรอ” เชื่อว่าหลายๆ คนที่ขับรถ หรือเดินไปตามที่จอดรถต่างๆ มักจะเห็นสิ่งกีดขวางวางกั๊กที่ไว้ เป็นเก้าอี้บ้าง ก้อนหินบ้าง ป้ายเขียนว่าที่จอดรถลูกค้าบ้าง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ทั้งที่จริงบริเวณนั้นก็เป็นที่สาธารณะ เป็นของทุกคน และหากใครที่ทำอยู่ หรือมีความคิดที่จะทำควรหยุดเสีย เพราะการนำสิ่งของต่างๆ ไปวางกันไว้มีความผิดตามกฎหมาย ถูกปรับเสียเงินไม่รู้ด้วยนะ!!

             การวางของกันที่จอดรถ มีความผิดตามมาตรา19 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุไว้ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร" โดย "ถนน" ตาม พ.ร.บ.นี้ หมายถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท            
พูดง่ายๆ คือเราไม่มีสิทธินำสิ่งของใดๆ ไปวางตั้งในที่สาธารณะที่ไม่ได้รับความเห็นจากจนท. จราจร เช่น ร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนน จู่ๆ ก็นำเก้าอี้ ถังน้ำ หรือป้ายไปวางกันให้เป็นที่จอดรถของร้านของตนเอง หรือเจ้าของบ้านนำสิ่งของวางขวางไว้ริมถนนในซอย ฯลฯ ทั้งนี้ ใครพบการกระทำดังกล่าวแล้วอยากแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อ จนท.ตำรวจในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ หากผิดจริงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองข้อมูล : กองปราบปราม