!-- AdAsia Headcode -->

กปภ. อบรมให้ความรู้ “ช่างประปาสร้างอาชีพ” มอบชีวิตใหม่ให้ผู้ต้องขัง หวังคืนคนดี สู่สังคม

09 สิงหาคม 2562, 17:15น.


          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐาน“ช่างประปาสร้างอาชีพ” พร้อมเสริมสร้างความรู้ควบคู่กับการมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง  ที่ใกล้พ้นโทษออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน 8 แห่ง ตามโครงการ “6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์” ระหว่างวันที่ 5 - 23 สิงหาคม 2562          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 แห่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาค  การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย บูรณาการความร่วมมือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จัดโครงการ“6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์”          โดยการจัดอบรมเพื่อฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเพื่อกลับเข้าสู่สังคม ทั้งนี้ กปภ. ซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างมืออาชีพ และ กปภ. ยังตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังพนักงานให้มีจิตสาธารณะ  เอื้อเฟื้อพร้อมช่วยเหลือสังคม อย่างภาคภูมิใจ สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน” จึงได้จัดหลักสูตร“ช่างประปาสร้างอาชีพ” เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านวิชาชีพประปาเบื้องต้นให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษออกจากเรือนจำ / ทัณฑสถาน กว่า 200 คน จากเรือนจำ / ทัณฑสถาน จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย          - เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว (เรือนจำกลาง จ.ระยอง)

          - ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ.นครราชสีมา

          - เรือนจำกลางเพชรบุรี เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

          - เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง)

          - เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด (เรือนจำชั่วคราวรอบเมือง)

          - เรือนจำชั่วคราวห้วยม้า (เรือนจำ จ.แพร่)

          - เรือนจำชั่วคราวร่องห้า (เรือนจำ จ.พะเยา)

          - ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง (เรือนจำชั่วคราวปงยางคก)          โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ กระบวนการผลิตน้ำประปาและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่องปั๊มน้ำ ถังพักน้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้าน การต่อท่อประปาเบื้องต้น ฯลฯ          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ช่างประปาสร้างอาชีพ” มีส่วนสำคัญในการสร้างพื้นที่คืนคนดีสู่สังคม เนื่องจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบสัมมาชีพ เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว โดยไม่กลับไปหลงผิด และตั้งมั่นในความสุจริต มีชีวิตที่พอเพียงและสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้โดยปกติสุข