!-- AdAsia Headcode -->

“มาลัยเงิน” ของขวัญที่ประเทศไทยจะมอบให้ผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย.นี้

20 มิถุนายน 2562, 19:50น.


   ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิ.ย.62 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) โดยมีผู้นำและคณะจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและ ไทย ร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนมุ่งไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคตร่วมกัน 
    ธรรมเนียมในการประชุมสุดยอดอาเซียนทุกครั้ง คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน จะจัดเตรียมของขวัญมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียนและคู่สมรส หนึ่งในนั้น คือ “มาลัยเงิน” ผลงานของครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ที่มีความงดงาม และมากกว่านั้นคือการแสดงไมตรีจิตของคนไทย เรียงร้อยผสานพลังประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
   “มาลัยเงิน” ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก พวงมาลัยถวายพระ ซึ่งแสดงออกถึงจิตคารวะ โดยพวงมาลัยมักถูกใช้ในวาระแห่งความเป็นมงคลและการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิต สื่อความหมายที่ลึกซึ้ง นอกไปจากความงดงามของภูมิปัญญา เทคนิคการทำที่ละเอียดประณีตบรรจงแล้ว ยังสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนในครั้งนี้ คือการร้อยเรียงดอกไม้ สะท้อนความหมายถึง ความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน ที่มีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืน ดุจมาลัยเงินที่ไม่มีวันโรยรา


  ครูนฤมล ทอนใจ ครูช่างศิลปหัตถกรรมของ SACICT ปี 2557 ประเภทเครื่องโลหะ กล่าวถึงวิธีการทำ “มาลัยเงิน” ทำด้วยวัสดุเงินแท้ ผ่านขั้นตอนที่สลับซับซ้อน การหลอมละลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่าพันองศา และนำมาขึ้นรูปด้วยมือทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเลียนแบบธรรมชาติ ในการเข้ากลีบดอกมะลิ ดอกรัก และดอกกุหลาบ ทั้งตัวพวงมาลัย และการทำช่ออุบะ ตามแบบของจริงทุกประการ จึงได้ออกมาเป็น มาลัยเงินที่มีความเหมือนจริง อ่อนช้อย ที่สะท้อนถึงทักษะ ฝีมือ องค์ความรู้ การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของช่างเครื่องเงินพื้นบ้าน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  (Cr. ภาพ และข้อมูลจาก : 
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)
X