การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงรายละเอียดค่าไฟฟ้า ตามปฏิทินสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff)

14 มิถุนายน 2562, 15:42น.


       ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การกำหนดวัน Off-Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2562 จากการประกาศวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียนชี้แจงว่า ปฏิทินดังกล่าวใช้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU ที่ค่าไฟฟ้าจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ Peak และ Off-Peak โดยช่องสีเขียว ตลอดทั้งวัน รวมกับช่วงเวลา 22.00 - 9.00 น. ในช่องสีขาว เป็นช่วง Off-Peak ซึ่งค่าไฟฟ้าช่วงนี้ จะถูกกว่าช่วง Peak (ช่องสีขาวเฉพาะเวลา 9.00 - 22.00 น.) บ้านที่มีค่าไฟฟ้าแบบ 2 ช่วง หรืออัตรา TOU นี้ ต้องติดตั้งมิเตอร์แบบบันทึกค่าตามช่วงเวลาได้ (มิเตอร์ TOU)  สำหรับบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ TOU หรือไม่ได้คิดอัตรา TOU ค่าไฟฟ้าจะเป็นอัตราปกติ ซึ่งค่าไฟฟ้าจะเป็นไปตามหน่วยการใช้ไฟฟ้า ไม่ได้มีราคาที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาแบบอัตรา TOU หากบ้านใดประสงค์จะขอใช้อัตรา TOU ต้องยื่นคำร้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มจากมิเตอร์ปกติ เนื่องจากเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ มีกลไกการทำงานที่ละเอียดซับซ้อนมากขึ้น โดยปกติบ้านที่ขอใช้อัตรา TOU จะเป็นบ้านขนาดใหญ่ที่มีขนาดมิเตอร์มากกว่า 5 แอมป์        PEA ขอเรียนว่า ปัจจุบันบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นมิเตอร์ธรรมดา ค่าไฟฟ้าอัตราปกติ (ไม่ใช่อัตรา TOU) ซึ่งค่าไฟฟ้าในช่วงไม่เกิน 400 หน่วย จะถูกกว่าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของอัตรา TOU สำหรับอัตรา TOU  ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการหรือธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าที่ถูกลงของช่วง Off-Peak หากสามารถบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าได้