กฟน. จัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ สู่การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2562

14 มิถุนายน 2562, 15:24น.


       นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดย กฟน. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างอาชีพ และสร้างเครือข่ายให้ในการป้องกันความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนให้กับผู้ที่สนใจจากชุมชนในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 (วันที่ 12 มิถุนายน อบรมภาคทฤษฎี ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต และวันที่ 13-14 มิถุนายน อบรมและทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร)        การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน