PEA ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ Digital Utility มุ่งพัฒนา PEA HERO PLATFORM ตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน

24 พฤษภาคม 2562, 14:42น.


      การใช้ไฟฟ้าในสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ และมีความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนปรับโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพและบริการ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ PEA Digital Utility จึงเป็นที่มาของการเกิด New Digital Business โดยปัจจุบัน New Digital Business ได้พัฒนา Platform ที่มีชื่อว่า PEA Hero Platform ซึ่งประกอบด้วย 4 Feature หลักคือ      - PEA Solar Hero Application เป็น Feature ที่ให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Roof เพื่อใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ให้มีความปลอดภัย ความมั่นคง และประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน

      - PEA Hero Energy Trading เป็น Feature ที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีพลังงานไฟฟ้าเหลือจากการใช้งานในแต่ละวัน โดยอาจเป็นการขายพลังงานที่เหลือจากการใช้งาน หรือฝากพลังงานเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เอง ผ่านระบบของ PEA ที่จะเป็นผู้บริหารจัดการความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเพิ่มกำไร โดยมีการนำเทคโนโลยี Energy Trading Blockchain เข้ามาประยุกต์ใช้

      - PEA Hero Care & Services เป็น Feature ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์แผงโซลาร์ อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

      - PEA Hero Energy Intelligence เป็น Feature สำหรับประชาชน ผู้ที่ต้องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับรูปแบบการใช้พลังงานให้คุ้มค่า สะดวกสบาย และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานไฟฟ้า      ทั้ง 4 Features ข้างต้นจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำหรับ PEA Solar Hero Feature  ได้มีการเปิดตัวโครงการนำร่องไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดระยอง และจะทยอยเปิดตัวที่ เชียงใหม่ ภูเก็ตและโคราช ในเดือนถัดๆ ไป และจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศในปลายเดือนกันยายน พร้อมอีกทั้ง 3 Features


      ในอนาคต PEA มี New Digital Business ในส่วนของ PEA Hero Platform ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย การให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้าของทุกภาคส่วน มีผลต่อภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน นอกจากนี้ ทำให้ PEA สามารถเข้าถึงพฤติกรรมและทิศทางการใช้ไฟฟ้า และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อต่อยอดและเตรียมความในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของภาคประชาชนในอนาคตต่อไป

      ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 1129 PEA Call Center หรือ Call Center PEA solar hero 02-725-4955  กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ 02-009-6125