!-- AdAsia Headcode -->

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

14 สิงหาคม 2561, 20:03น.


      วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สนับสนุนนโยบายการจ้างงานคนพิการ โดยมีนายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

     จากนั้นเป็นการแถลงผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยมีนายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมลงนาม ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน นายยงยุทธ โกเมศ และนายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟภ. และหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นสักขีพยาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงาน เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับคนพิการให้มีความเท่าเทียมในสังคม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงดำเนินการจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานและลูกจ้าง รวมจำนวน 119 คน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสำนักงานใหญ่และส่วนภูมิภาค โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีผู้พิการขอใช้สิทธิจำหน่ายสินค้า จำนวน 92 จุด

      นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 12,811,500.-บาท ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อจัดโครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมูลนิธิสากลคนพิการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอแม่ริม และศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponic) และการเพาะเห็ด รวมทั้งแปรรูผลิตภัณฑ์ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและพัฒนาเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หลักสูตรดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเนื้อหา หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม สถานที่และรูปแบบการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด เมื่อฝึกครบหลักสูตร ผู้พิการจะนำผลผลิตที่ทำได้ไปประกอบอาชีพ หากจำหน่ายไม่ได้ มูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับซื้อและนำไปจำหน่ายในแบรนด์ “ยิ้มสู้” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะติดตามและประเมินผลการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

      ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นภาระกิจสำคัญประการหนึ่ง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลได้อย่างครบถ้วน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการไฟฟ้าอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนX