!-- AdAsia Headcode -->

จส.100 ได้รับรางวัล “ สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปี 2559 ”

08 เมษายน 2559, 13:39น.


            กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดงานวันแห่งครอบครัว ขึ้นวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ เมืองทองธานี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดย พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

            โดยในงานมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวที่ได้รับเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว และสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น 20รางวัล ซึ่ง “ สถานีวิทยุ จส.100 ได้รับรางวัล เป็นสื่อวิทยุที่ดี มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาของครอบครัว อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็น “ สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปี 2559

เครดิตข่าว จส.100 :  กดติดตามไลค์เพจ จส.100 ได้ที่นี่ :

กดติดตามทวิตเตอร์ จส.100 ได้ที่นี่ : 


สามารถดาวน์โหลด JS100 แอพพลิเคชั่น ได้ที่ :