!-- AdAsia Headcode -->

กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการประกวดขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2567

11 มิถุนายน 2567, 16:47น.


      กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2567 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2567 ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท รางวัลอื่นๆ จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกรุงเทพมหานคร      เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567 การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการเผยแพร่พระอัจจริยภาพ พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นอัครศิลปินของปวงชนชาวไทย และเพื่อให้เยาวชนไทยที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงคุณค่า รู้จักและร่วมสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการนี้ สืบต่อจากกิจกรรมที่สำนักงานเขตดุสิตได้ดำเนินการจัดการประกวดเพลงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา นับถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 21 ปี โดยกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรจัดงานนี้ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี      การรับสมัครผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ แบ่งออก เป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยคัดเลือกรอบ DEMO ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 / จัดการประกวดรอบรองชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 / และจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


      กรุงเทพมหานคร ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป รับชม "กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลง พะราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ได้ตามวัน - เวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Facebook Fan page ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โทร.061-602-4713
 

X