!-- AdAsia Headcode -->

MEA จับมือ กปน. ติดตั้ง Solar Rooftop เสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

06 ตุลาคม 2566, 11:07น.


      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง MEA กับ กปน. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย         ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA และ กปน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคหลักอย่างระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้บูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ MEA ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ และการสนับสนุนของ MEA ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก จึงได้จัดทำโครงการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือ ส่วนราชการให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าว MEA จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าฯ ตลอดอายุโครงการ 20 ปี โดยคาดว่าจะทำให้ กปน. ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,675.53 ล้านบาท และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 636,621.26 tonCo2 หรือคิดเป็น 31,831.06 tonCo2/ปี  

     ด้าน ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า โครงการฯ ที่จะเกิดขึ้นจากการลงนามในวันนี้ ถือเป็นการโอกาสที่ดีของ กปน. ที่จะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยสามารถผลิต และใช้พลังงานทางเลือกเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ และเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ กปน. ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของทั้งสองหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model ด้านเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร สังคม ประชาชน และโลกของเรา        ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line :  MEA Connect, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  #การประปานครหลวง#SolarRooftop#MEAsolar #MEAsmartservice#พลังงานสะอาด #พลังงานแสงอาทิตย์#พลังงานทดแทน #โซลาร์เซลล์#MEA #การไฟฟ้านครหลวง#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

X