!-- AdAsia Headcode -->

ประกาศผลรางวัล การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ

19 กันยายน 2566, 16:34น.


ประกาศผลรางวัล การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ "สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

      วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร. โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ตลอดจน อาจารย์ และเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

      โดยเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา ทั้งเรื่องดิน เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงพืชสมุนไพร ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ในโครงการของตน เห็นผลเป็นที่ประจักษ์


>> รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม พงพนาเซราะกราว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดทำโครงการ เยาวชน สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า คืนถิ่นบุรีรัมย์ : ทดลองทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านได้ต่อไปในอนาคต


>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Gen A จิตอาสา เปลี่ยนแปลงชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดทำโครงการ วิถีชอง จากผืนป่าสู่ภูมิปัญญา สืบสาน รักษา ต่อยอด : นำระกำ ซึ่งเป็นผลไม้พื้นถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ระกำข้น และเพิ่มมูลค่าสมุนไพร "ชองระอา" ด้วยการพัฒนาเป็นน้ำมันสมุนไพร สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชองซัมเร เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ต่อไป


>> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ลังกาสุกะ 3 จากวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดทำโครงการ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากป่าชายเลย ต้นทุนจากภูมิปัญญาซั้งปลา : ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมที่ได้จากสีย้อมผ้าจากไม้ที่ขึ้นในป่าชายเลน มาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ เช่น เสื้อผ้ามัดย้อม กางเกงผ้ามัดย้อม ผ้าเช็ดหน้าผ้ามัดย้อม ถุงผ้าลดโลกร้อนผ้ามัดย้อม ซองใส่โทรศัพท์จากผ้ามัดย้อม รวมถึงการเปิดช่องทางการขายอบรมให้ความรู้ช่องทางการตลาดออนไลน์ เหมาะสมกับยุคสมัย


>> รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่ 


- IED RUTS CLUB รุ่น 3 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


- แคแสดอาสา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


- เด็กหนองบัวลำภู จากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 


- NSTRU Quality of Life จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 


- อินทรีพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


- Brave leader FMS จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 


- LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

      กิจกรรม “การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่นที่จะสืบสานแนวพระราชดำริ นำองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ไปต่อยอดขยายผลสู่ประชาชน ชุมชน ในกลุ่มของเยาวชนและสถาบันการศึกษา เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ดังผลจากการประกวดในครั้งนี้ เป็นที่ประจักษ์ว่า เยาวชนที่เข้าร่วมทุกคน มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง
X