!-- AdAsia Headcode -->

แทนคำขอบคุณจากใจ เทพผดุงพรมะพร้าว เปิดตัวโครงการ “ปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว” พร้อมมอบทุนแก่ 75 โรงเรียนทั่วประเทศ

19 กันยายน 2566, 14:08น.


แทนคำขอบคุณจากใจ เทพผดุงพรมะพร้าว เปิดตัวโครงการ

“ปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว” พร้อมมอบทุนแก่ 75 โรงเรียนทั่วประเทศ


      กว่า 50 ปี บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ชาวเกาะ แม่พลอย และยอดดอย แบรนด์คุณภาพสัญชาติไทยอันเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอย่างกว้างขวาง ด้วยการกว่าส่งออกที่ครอบคลุมกว่า 85 ประเทศ ควบคู่การพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเคียงข้างสังคมไทยด้วยความภาคภูมิใจตลอดมา โดยความร่วมมือของผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติ

      โอกาสนี้ เทพผดุงพรมะพร้าว เปิดตัวโครงกำร “ปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิ ปันรัก เพื่อการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ยกระดับคุณภาพชีวิตภายในโรงเรียน โดยริเริ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีจำนวนโรงเรียนที่ได้รับทุนไปแล้วกว่า 700 โรงเรียน ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ , ปันรัก เพื่อการศาสนา ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศาสนา มุ่งพัฒนาศาสนาสถาน เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่คนในชุมชน และรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมอันดี โดยเป็นปณิธานของ คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร ประธานบริษัท ฯ ที่ยึดมั่นไว้ตลอดมา นอกจำกนี้ยังมี ปันรัก เพื่อสำธารณสุข ที่ให้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หวังยกระดับสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียม ,ปันรัก เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากพัฒนากระบวนการภายในที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “ปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมแล้วกว่า 1,000 หน่วยงานที่ได้รับกำรสนับสนุน กว่ำ 250 ล้านบาทของการแบ่งปัน เพื่อส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี และแทนคำขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้ให้การสนับสนุน เทพผดุงพรมะพร้าว อย่างดีมาโดยตลอด

      อภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจของครอบครัวเทพผดุงพร ตั้งแต่รุ่นก่อตั้ง คือ คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร ท่านบอกเสมอว่าเมื่อเราส่งมอบสินค้าที่ดี ดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว และเมื่อลูกค้าให้ควำมรักแก่พวกเรา เราต้องแบ่งปันความรักนี้ต่อไปแก่คนอื่นด้วย ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทในเครือเทพผดุงพรมะพร้าว จึงควบคู่กับการแบ่งปัน เป็นที่มาของ โครงการ ปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว”


      ในปีนี้ โครงการ ปันรัก เพื่อการศึกษา โดยเทพผดุงพรมะพร้าว ได้จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อสานต่อกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน ยกระดับคุณภาพชีวิตภายในโรงเรียน หรือชุมชน โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์ทางการศึกษา อาคารเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน และคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ได้ส่งแผนงานเข้าประกวดเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาทุนละ 200,000 บาท จำนวน 75 โรงเรียน รวมกว่า 15 ล้านบาท โดยขอเชิญโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ติดตามกติกาการรับสมัครได้ที่ www.ปันรัก.com สอบถามเพิ่มเติมโทร 099-449-9912 หรือ Facebook/TCCPunrak
X