!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

26 พฤษภาคม 2566, 17:44น.


  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงคมนาคม โดย รฟม. ได้รับการประเมินว่าเป็นองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมผ่านเกณฑ์ครบทั้ง 9 ข้อ บรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดของการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีองค์ความรู้และสามารถให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานหรือไปเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานอื่นต่อไปได้ 
  ไม่เพียงเท่านั้น รฟม. ยังได้นำเกณฑ์ประเมินองค์กรคุณธรรมดังกล่าวมาใช้ในการประเมินภายในองค์กร ในระดับส่วนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ทุกส่วนงานร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รฟม. ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ยึดถือคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในทุกการดำเนินงาน ร่วมสร้างองค์กรที่มั่นคงในหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
X