!-- AdAsia Headcode -->

กปก. ไม่หวั่นฝนทิ้งช่วง จ่อวางแผนจัดการน้ำฤดูฝน

25 พฤษภาคม 2566, 11:46น.


      การประปาส่วนภูมิภาค (กปก) เตรียมรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 และวางเผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝน พร้อมกำชับ กปภ.ทั่วประเทศ ฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เน้นย้ำต้องไม่กระทบการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนทุกพื้นที่

      นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศประเทศไทยขณะนี้ เริ่มเข้าสู่กุดูฝน ซึ่งได้คาดการณ์ช่วงกลางเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จะมีปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยอาจทำให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่วนเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม 2566 เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำบำไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่จึงได้กำชับ กปกทั้ง ๒๓๔ สาขา เร่งดำเนินการสำรวจและประเมินปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบของ กปภ. อย่างใกล้ชิด โดยสูบน้ำให้เต็มสระเก็บน้ำ ขุดลอกสระดูคลองหรือทำฝายชั่วคราว ตลอดจนเตรียมจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีแหล่งน้ำดิบเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต


และให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน รวมถึงยังสามารถใช้เป็นแก้มลิงรับน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งเป็นการแก้บัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน


      ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร รถบรรทุกน้ำ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปก. เพื่อเตรียมพร้อมในการ ช่วยเหลือประขาชนได้ทันท่วงที หากไม่ได้รับความสะตวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง