!-- AdAsia Headcode -->

เปิดปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมผู้สูงวัย แม้วันนี้ คนที่เรารักที่สุด เค้ามีภาวะลืมเรา นึกหน้าเราไม่ออกแล้ว แต่ เราไม่ได้ลืมเค้า

04 เมษายน 2566, 16:53น.


      ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบก้าวกระโดด โดยมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมประมาณเกือบ 1 ล้านคน และยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละกว่าแสนคน อีกทั้งโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด ผู้ป่วย ตลอดจนถึงผู้ดูแล จึงต้องทนทุกข์กับปัญหานี้ยาวนาน 10-20 ปี ปัญหาที่เห็นตามมาต่อผู้ป่วยสูงวัยเหล่านี้ ทั้งในด้านการดูแลรักษา ตลอดจนถึงการรองรับด้านสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยในสังคม

      สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย จะทำการศึกษาข้อมูล/ปัญหาเมื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์เกิดการพลัดหลงจากที่พัก หรือผู้ดูแล โดยสมาคมฯได้จัดทำเข็มกลัดสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not พร้อม QR code แสดงเบอร์ จส.100 แจกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อติดเสื้อไว้ในขณะออกจากบ้าน เป็นการช่วยให้พลเมืองดีที่พบเห็น สามารถใช้ติดต่อช่วยผู้ป่วยฯพลัดหลง กลับบ้านได้อย่างปลอดภัย รวดเร็วยิ่งขึ้น

      ปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมผู้สูงวัย ในครั้งนี้ โดย จส.100 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์ ธนาคารออมสิน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง เซเว่น อีเลฟเว่น และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ( มหาชน )

X