!-- AdAsia Headcode -->

ปตท. ผนึก โออาร์ และ โตโยต้า ทูโช รีไซเคิลถังแอลพีจี มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร่วมขับเคลื่อน ประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

17 มีนาคม 2566, 15:11น.


      วันนี้  (17 มีนาคม 2566) – นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไม่ได้มาตรฐานมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง ภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมี นายกำพล แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ Mr. Shigeki Maeda, President บริษัท  โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด (ขวา) ร่วมลงนาม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำถังบรรจุ LPG ที่ไม่ผ่านการทดสอบ หรือมีสภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงของเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LPG ไปดำเนินการแปรสภาพและนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากร อย่างครบวงจร ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2050 ของกลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

X