!-- AdAsia Headcode -->

กั๊กที่จอดรถ ปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท ห้ามกั๊กที่บนถนนสาธารณะ ยกเว้นพื้นที่ส่วนบุคคล

22 กุมภาพันธ์ 2566, 15:00น.


      จากข้อมูลตำรวจสอบสวนกลาง CIB ได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook ถึงระเบียบการใช้รถใช้ถนน การกั๊กที่จอดรถแม้จะเป็นพื้นที่ร้านค้าก็ตาม หากเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะเท่ากับว่ามีความผิด การวางวัตถุ สิ่งของ เช่น แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งอื่นใด บนถนนสาธารณะ เพื่อจับจองพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะกีดขวาง เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

      ตามมาตรา 19 ได้กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้ ตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร” ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

      ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ (ซึ่งมีการบังคับใช้ในพื้นที่เขตเทศบาล, สุขาภิบาล, กรุงเทพฯ, เมืองพัทยา และบางพื้นที่) หากพบเห็นการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือ VDO ไว้เป็นหลักฐาน ส่งแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ในทันที โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งจากการเสียค่าปรับ 50%

      ส่วนในกรณีของพื้นที่ที่ไม่ได้บังคับใช้ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ผู้กระทำความผิดในลักษณะเช่นนี้ ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ม.114 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และ ป.อาญา ม.385 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง CIBX