!-- AdAsia Headcode -->

MEA จัดพิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มุ่งสร้างคุณภาพงานบริการเพื่อประชาชน

24 มกราคม 2566, 18:58น.


      วันนี้ (24 มกราคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

      MEA ตระหนัก และส่งเสริมเรื่องความปลอดภัย และให้ความสำคัญของการป้องกันอุบัติภัย ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลการปฎิบัติงานประจำปี 2565 ได้แก่ รางวัลหน่วยงานบรรลุเป้าหมายโดยไม่เกิดอุบัติภัย ประเภทพนักงานและยานพาหนะ รางวัลพนักงานตัวอย่างในทางปลอดภัย และรางวัลผู้ชนะกิจกรรมการแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน        ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MEA ได้มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างจิตสำนึก ทำให้พนักงานเกิดทักษะ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน ที่ได้มาตรฐานบนหลักของความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน และความปลอดภัยเป็นสำคัญ พร้อมมอบงานบริการที่มีคุณภาพให้กับประชาชน

#รางวัลด้านความปลอดภัย2565

#MEASafety

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร  

X