!-- AdAsia Headcode -->

กปภ. ผนึกกำลังพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ยกระดับคุณภาพน้ำประปาท้องถิ่น

24 พฤศจิกายน 2565, 15:53น.


      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำ และภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา เปิดโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน

      นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. โดย กปภ. มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยในการอุปโภคบริโภค 
จึงร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ดำเนินโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากทุกองค์กร ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันพบว่าบุคลากรขาดความรู้ในการควบคุมการผลิต การบริหารจัดการ การบำรุงรักษาระบบประปา ตลอดจนอุปกรณ์ทรุดโทรมทำให้ระบบผลิตของประปาหมู่บ้านไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      นายสุทัศน์ นุชปาน รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายสำคัญของการผนึกความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ อปท. ในการดูแลระบบประปาหมู่บ้าน เพิ่มระบบกรองน้ำดื่มให้กับระบบประปาหมู่บ้าน และฝึกอบรมให้บุคลากรของ อปท. สามารถซ่อมบำรุงระบบประปาที่ชำรุดให้สามารถผลิตน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้านในทุกพื้นที่และทุกครัวเรือนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง